Pressmeddelande

7 nov. 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar nya data på SITC 2022 som stödjer nadunolimabs lovande kliniska antitumöreffekter

Data visar att nadunolimabs dubbla verkningsmekanism tydligt minskar nivåer av tumörstimulerande molekyler

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag nya data som ger ytterligare inblick i mekanismerna bakom antitumöraktiviteten av den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04). I en modell av den mikromiljö som finns i bukspottkörtelcancer (PDAC), uppvisade nadunolimab en tydlig minskning av nivåerna av ett flertal tumörstimulerande molekyler, till skillnad från en anti-IL-1β-antikropp som inte hade sådana effekter. En minskning av samma typ av molekyler observerades i patienter med PDAC eller icke-småcellig lungcancer (NSCLC) behandlade med nadunolimab och cellgifter. Resultaten kommer att presenteras vid en postersession på den årliga SITC-konferensen (SITC 2022) som hålls i Boston den 8-12 november 2022.

Dessa resultat bidrar till ny och intressant kunskap kring nadunolimabs unika antitumöreffekter och pekar återigen på fördelarna med dess dubbla verkningsmekanism. Upptäckterna ger ytterligare stöd åt de planerade randomiserade studierna med nadunolimab, sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Både IL-1α och IL-1β signalerar via IL1RAP och bidrar till tumörutveckling genom att driva frisättning av molekyler såsom CXCL1 och CXCL5 som bidrar till ansamling av immunsuppressiva celler i tumören. Resultaten som presenteras på SITC 2022 bekräftar att både IL-1α och IL-1β stimulerar blodceller och cancerassocierade fibroblaster (CAF) till att producera CXCL1, CXCL5, samt andra liknande markörer. Dessutom visar data att blockad av IL1RAP med nadunolimab minskar dessa effekter.

Även i närvaro av PDAC-celler producerar tumörstimulerande CAF CXCL1, CXCL5 och andra markörer, vilket också kunde motverkas med nadunolimab men inte en anti-IL-1β-antikropp. Detta återspeglas i nadunolimabs kliniska effekter: i blodprover från de PDAC- och NSCLC-patienter som behandlats med nadunolimab och cellgifter i fas I/IIa-studien CANFOUR, minskade nivåer av CXCL1 och CXCL5 jämfört med prover tagna före behandling. Ökade nivåer av CXCL1 och CXCL5 är kopplade till sämre prognos i cancerpatienter. Prekliniska studier av andra har också visat att antikroppsblockering av CXCL1 eller CXCL5 ger antitumöreffekter och blockering av dessa signalvägar utvärderas i kliniska studier av cancer.

Dessa resultat stödjer de lovande kliniska interimsdata som nyligen presenterats på den årliga konferensen ASCO 2022. I över 100 patienter som utvärderats i den kliniska CANFOUR-studien, visar nadunolimab i kombination med cellgifter betydligt starkare effekter jämfört med historiska kontrolldata för enbart cellgifter. Just nu förbereder Cantargia nästa steg i sen klinisk utvecklingsfas inom PDAC och NSCLC. Nadunolimab kommer att inkluderas i den potentiellt registreringsgrundande kliniska fas II/III-studien Precision PromiseSM som drivs av Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), och en randomiserad studie i NSCLC planeras också under 2023.

Resultaten kommer att presenteras på en poster på SITC 2022; ytterligare detaljer anges nedan. Postern kommer även att göras tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer) efter att presentationen ägt rum den 10 november.

Abstractnummer: 145
Abstractkategori: Biomarkers, Immune Monitoring and Novel Technologies
Abstracttitel: Nadunolimab inhibits IL-1α/β-induced CXCR1/2 ligand expression and reduces serum levels of CXCL1 and CXCL5 in NSCLC and PDAC patients
Presentatör: Dr. Camilla Rydberg Millrud

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 14.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med checkpointhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf