Pressmeddelande

25 maj 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar lovande effektdata för nadunolimab i icke-småcellig lungcancer på ASCO 2023, med två kompletta responser

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att uppdaterade interimseffektdata för 39 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC), behandlade med nadunolimab (CAN04) och platinabaserade cellgifter, kommer presenteras på konferensen ASCO 2023 i Chicago den 4 juni 2023. Resultaten visar en förbättring sedan senaste uppdateringen med väsentligt högre responsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) jämfört med historiska data för enbart cellgifter. Två patienter med icke-skivepitel NSCLC och liknande biomarkörsprofil uppnådde dessutom s.k. komplett respons, varav en patient under monoterapibehandling med nadunolimab efter avslutad cellgiftsbehandling.

“De uppdaterade resultaten utgör ytterligare bevis på att nadunolimab kan spela en viktig roll i det stora och konkurrensutsatta lungcancerområdet, antingen som kombinationsterapi i en patientsubgrupp eller potentiellt som monoterapi efter att cellgiftsbehandling avslutats. Utöver våra senaste mycket lovande resultat i bukspottkörtelcancer, indikerar dessa nya data att nadunolimab kan ge ytterligare fördelar ihop med cellgifter i olika typer av cancer,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

De två patienterna med icke-skivepitel NSCLC som hade komplett respons fick nadunolimab med cisplatin/gemcitabin och hade slutat svara på behandling med Keytruda®. Analyser av tumörbiopsier tagna vid studiestart visade att båda saknade PD-L1-positiva tumörceller men hade höga nivåer av PD-L1-positiva immunceller samt CD8-positiva T-celler. En av de kompletta responserna uppnåddes efter nästan 9 månader monoterapibehandling med nadunolimab som gavs efter att cellgiftsbehandling avslutats, medan den andra hade ett snabbt behandlingssvar på kombinationen som varat över 3 år.

Totalt 44 NSCLC-patienter behandlades med nadunolimab och platinabaserade cellgifter i två kliniska studier, 39 av dessa tillräckligt länge för att utvärderas för effekt. Av dessa fick 30 patienter 1, 2,5 eller 5 mg/kg nadunolimab med cisplatin/gemcitabin i fas IIa-delen av CANFOUR-studien. Effektanalyser för dessa patienter visade ORR på 53%, med OS och PFS på 13,7 respektive 7,0 månader i median, samt en trend för dosrespons för PFS. Den starkaste effekten observerades i 16 patienter med icke-skivepitel NSCLC med OS på 15,9 månader i median. Dessa data är starkare än historiska data för enbart cellgifter och summeras nedan:

EffektparameterSamtliga
(n=30)
Historisk kontroll
[1,2]
Icke-skivepitel
(n=16)
Icke-skivepitel, historisk kontroll [3]
OS, median13,7 mån10,3 mån15,9 mån11,3 mån
PFS, median7,0 mån5,1 mån7,3 mån4,9 mån
ORR53%22-28 %56%19%
Komplett respons6,7% (n=2)<1%12,5% (n=2)<1%

Ytterligare tio patienter med icke-skivepitel NSCLC behandlades med nadunolimab och carboplatin/pemetrexed i CANFOUR-studien, fem av dessa tillräckligt länge för en första effektutvärdering. Av dessa hade tre partiell respons och två stabil sjukdom (preliminär ORR 60%). Ytterligare fyra NSCLC-patienter i tredje eller senare behandlingslinjer fick nadunolimab med cisplatin/gemcitabin i fas I/II-studien CESTAFOUR varav två hade partiell respons (preliminär ORR 50%). Sammantaget indikerar detta genomgående höga responsfrekvenser för nadunolimab i kombination med platinadubbletter vid olika behandlingslinjer. Dessa patienter följs nu upp för mera mogna data för ORR, PFS och OS.

Vidare analyser visar att behandlingen minskade blodnivåer av CRP och flera tumörstimulerande biomarkörer, t. ex. HGF, MCP-2, MCP-3 och MCP-4, kopplade till nadunolimabs verkningsmekanism. Dessa effekter observerades vid kombinationsbehandling, men även monoterapibehandling med nadunolimab efter att cellgiftsbehandling avslutats.

Dessa kliniska data baseras på avläsningar gjorda i mars-april 2023 och kommer presenteras vid en postersession på ASCO 2023 den 4 juni 2023; ytterligare detaljer anges nedan. Ett abstract baserat på data från september 2022 finns nu publicerat på ASCO:s hemsida (www.asco.org/abstracts). I samband med presentationen görs postern tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer).

Abstraktnummer och titel: #9089 Safety, efficacy and biomarker data in non-small cell lung cancer patients treated with the anti-IL1RAP antibody nadunolimab in combination with platinum doublet
Session: Lung Cancer – Non-Small Cell Metastatic
Datum och tid: Söndag 4 juni 2023, 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Dr. Luis Paz-Ares

Referenser
[1] Schiller et al, N Engl J Med 2002; 346:92–98
[2] Scagliotti et al, J Clin Oncol 2008; 26:3543–3551
[3] Gandhi et al, N Engl J Med 2018; 378:2078-2092