Pressmeddelande

26 maj, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar kliniska interimsdata på ASCO 2022 som påvisar nadunolimabs potential i kombination med checkpointhämmare

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag nya positiva resultat från kliniska fas Ib-studien CIRIFOUR där 15 patienter med solida tumörer, som slutat svara på PD-(L)1-hämmare, fått behandling med nadunolimab (CAN04) som tillägg till Keytruda® (pembrolizumab). Resultaten är positiva med en god säkerhetsprofil. Sjukdoms­kontroll på minst 30 veckor uppnåddes med kombinationen i en subgrupp av patienter med lägre nivåer av biomarkörerna CRP och IL-6, samt höga nivåer av immunceller i tumörvävnaden före behandlingsstart. Dessa resultat kommer att presenteras på konferensen ASCO 2022 den 5 juni 2022.

Vi är entusiastiska över dessa initiala resultat där nadunolimab kombinerats med en PD-1-bindande antikropp. Det är intressant att biomarkörer som CRP och IL-6 indikerar en bättre respons på kombinationsbehandlingen, vilket är i linje med observationer för andra immunterapier. Resultaten stödjer fortsatta studier av denna kombination,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nadunolimab, en antikropp som binder IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein), är Cantargias huvudprojekt. CIRIFOUR (NCT04452214), som bedrivs i USA, utvärderar nadunolimab med checkpointhämmaren pembrolizumab i cancerpatienter som slutat svara på tidigare behandling med PD-(L)1-hämmare. Totalt 15 patienter med huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer eller melanom ingår i studien som utvärderar säkerhet och effekt av 5 mg/kg nadunolimab som ett tillägg till pembrolizumab. Sista patienten påbörjade behandling i augusti 2021. Dessa data baseras på en avläsning som gjordes i april 2022.

Resultaten som rör säkerhet är positiva med enbart ett fåtal patienter som visar någon form av biverkan av grad 3 eller högre, och inga andra trender observerades som indikerar säkerhetsrisker. Sjukdomskontroll i minst 30 veckor (upp till 58 veckor) uppnåddes i 6 av 15 patienter, vilket inkluderar en partiell respons. Dessa sex patienter hade en tydlig biomarkörsprofil med lägre nivåer, vid behandlingsstart, av CRP och IL-6, markörer som tidigare kopplats till tumörprogression. Kombinationsbehandlingen minskade nivåerna av CRP och IL-6 i blodet i dessa patienter. Biopsier visade även att dessa patienter hade högre nivåer av immunceller såsom CD8-positiva T-celler och NK-celler i tumörvävnaden före behandlingsstart. Fyra patienter behandlas fortfarande i studien.

Resultaten kommer att presenteras på en postersession på ASCO 2022. Ett abstract baserat på tidigare data från januari 2022 finns nu att hitta på ASCO:s hemsida (www.asco.org/abstracts). Postern kommer att finnas tillgänglig på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer) efter presentationen.

Abstraktnummer och titel: #2527 Safety, tolerability, and preliminary efficacy of nadunolimab, a first-in-class monoclonal antibody against IL1RAP, in combination with pembrolizumab in subjects with solid tumors
Session: Developmental Therapeutics – Immunotherapy
Datum och tid: Söndag 5 juni 2022, 8:00-11:00 CDT
Presentatör: Dr. Shekeab Jauhari

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2022 kl. 23.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf