Pressmeddelande

09 okt, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO

Cantargia AB (publ) tillkännagav idag att interimdata från den kliniska fas I/II-studien CANFOUR av läkemedelskandidaten CAN04 (nidanilimab) ska presenteras vid en Poster Presentation på ESMO-kongressen i München den 20 oktober 2018.

Postern, med titeln – A first-in-class, first-in-human phase I/IIa trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), in patients with solid tumors­ – kommer att presenteras av professor Ahmad Awada, som är kliniskt huvudansvarig för studien. Professor Awada är verksam vid Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Bryssel. Postern kommer att presenteras under programpunkten Poster Presentationden 20 oktober, från 12:30 till 13:30. Abstraktet, d v s sammanfattningen, finns tillgängligt på ESMO:s hemsida, www.esmo.org (se abstrakt 1172P).

"Vi känner oss hedrade av att data från CANFOUR har valts ut för presentation på denna prestigefyllda konferens. Det visar att det finns ett stort vetenskapligt intresse för vårt kliniska program”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

Det primära målet för fas I-delen av CANFOUR är att bedöma säkerheten och toleransen för veckovis dosering med CAN04 för att definiera maximalt tolererad dos och/eller rekommenderad fas II-dos. Patienter med återkommande eller svårbehandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer, bröst- eller tarmcancer inkluderas i den här delen av studien, som utförs med en s.k. 3+3 doseskaleringsdesign.

Abstraktet innehåller interimdata från maj 2018 när ansökan att presentera lämnades in till ESMO. Data visade att CAN04 har en god säkerhetsprofil upp till 3 mg/kg utan att en dosbegränsande toxicitet hade observerats. Postern kommer att innehålla ytterligare data som erhållits fram till september 2018. Den kommer att publiceras på Cantargias webbplats, www.cantargia.com i samband med presentationen den 20 oktober.

I augusti meddelade Cantargia att 15 patienter hade behandlats och CAN04 visade en bra säkerhetsprofil. Ytterligare några patienter ska behandlas för att fastställa maximal tolererad eller rekommenderad dos. I fas IIa-delen av studien, som förväntas börja i Q4 2018, kommer dessutom antalet kliniker att utökas.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2018 kl. 8:30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf