Pressmeddelande
19 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterar anti-metastaserande effekter av nadunolimab i cancermodeller på AACR 2023

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) presenterade idag prekliniska data för dess huvudprojekt nadunolimab (CAN04) i två olika modeller av metastaserande cancer. En surrogatantikropp för nadunolimab minskade metastasbördan och motverkade tumörstimulerande processer i den metastatiska mikromiljön. Data presenterades i en poster på konferensen AACR Annual Meeting 2023 (AACR 2023) i Orlando.

“Pågående kliniska studier för nadunolimab har visat lovande effektsignaler. Eftersom spridning av metastaser är en väldigt allvarlig utveckling vid cancersjukdom, är dessa nya data synnerligen intressanta och ökar vår förståelse kring nadunolimabs verkningsmekanism,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nadunolimab är en IL1RAP-bindande antikropp med en dubbel verkningsmekanism; den stimulerar avdödning av tumörceller via så kallad antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) och blockerar tumörstimulerande signaler via molekylerna IL-1alfa och IL-1beta. Prekliniska data som presenterats på AACR 2023 stödjer betydelsen av dessa funktioner och visar att en surrogatantikropp för nadunolimab tydligt minskar antalet lungmetastaser i två olika in vivo-baserade tumörmodeller.

Den metastatiska mikromiljön består av olika tumörstimulerande immunceller med förmåga att främja etablering och tillväxt av tumörer. Detaljerade analyser av den metastatiska lungvävnaden visade stora ansamlingar av immunceller med höga nivåer av IL1RAP, målproteinet för nadunolimab, jämfört med frisk vävnad. Surrogatantikroppen för nadunolimab kunde även påverka mikromiljön i lungorna genom att ändra nivåerna av en rad olika markörer vilka potentiellt kan styra ansamling och funktion av tumörstimulerande immunceller. Dessa effekter på den metastatiska mikromiljön ger en viktig inblick i nadunolimabs anti-metastaserande egenskaper.

Dessa prekliniska data presenteras i detalj i en poster på AACR 2023 enligt informationen nedan och finns nu även tillgängliga på Cantargias hemsida (https://cantargia.com/forskning-utveckling/publikationer). Abstractet för denna presentation redovisades tidigare och finns tillgängligt här.

Publicerat abstractnummer: 6429
Abstracttitel: A surrogate to the anti-IL1RAP antibody nadunolimab induces tumor microenvironment changes to the metastatic lung and reduces metastatic lesions in mouse models of metastatic cancer
Sessionskategori: Immunology
Sessionstitel: Immunotherapy Strategies and Mechanisms
Datum och tid för sessionen: Onsdag 19 april 2023, 9:00 - 12:30 ET
Presentatör: Dr. Elin Jaensson Gyllenbäck

Nadunolimab är för närvarande under klinisk utvärdering i bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer i kombination med cellgifter. Positiva interimsdata från kombinationen med cellgifter indikerar starkare effekter jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. En klinisk fas II/III-studie för nadunolimab i kombination med cellgifter i bukspottkörtelcancer är under förberedelse.