Pressmeddelande

20 okt, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia presenterade positiva kliniska fas I-data av läkemedelskandidaten CAN04 vid ESMO

  • Antikroppen CAN04 tolererades väl och 6 mg/kg är en säker dos
  • Effekt på biomarkörer och 5 av 13 utvärderbara patienter uppnådde stabil sjukdom
  • 10 mg/kg undersöks före start av fas IIa-delen av studien under Q4 2018

Cantargia AB (publ) presenterade idag interimsresultat från sin kliniska fas I/II-studie CANFOUR med läkemedelskandidaten CAN04 (nidanilimab) vid en Poster Presentation på ESMO-kongressen 2018 i München. Data som presenterades baseras på 16 patienter med avancerad cancer som behandlats med veckovisa infusioner mellan 1 mg/kg och 6 mg/kg.

Posterpresentationen – med titeln A first-in-class, first-in-human phase I/IIa trial of CAN04, targeting Interleukin-1 Receptor Accessory Protein (IL1RAP), in patients with solid tumors­ – gavs av professor Ahmad Awada, som är kliniskt huvudansvarig för studien. Professor Awada är verksam vid Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Bryssel. Postern finns tillgänglig på Cantargias hemsida, www.cantargia.com .

Presentationen innehöll data från avstämningsdagen den 5 oktober 2018 på 16 kraftigt förbehandlade patienter med avancerad kolorektal cancer (9), icke-småcellig lungcancer (NSCLC) (3) eller bukspottkörtelcancer (4) som behandlats med veckovisa infusioner i stigande dosnivåer från 1 mg/kg till 6 mg/kg. Före CAN04 hade patienterna i genomsnitt erhållit 4 olika cancerbehandlingar.

De vanligaste biverkningarna av CAN04 var infusionsrelaterad reaktioner och andra relaterade reaktioner, som till exempel illamående, trötthet och feber. Dessa biverkningar var i allmänhet associerade med den första dosen och var reversibla. Man kan dra slutsatsen att 6 mg/kg är en säker dos, och att den maximalt tolererbara dosen av CAN04 är högre. Nu undersöks behandling med 10 mg/kg CAN04 innan studien övergår i fas IIa.

“Jag är mycket nöjd med resultaten hittills. CAN04 har i allmänhet tolererats väl vid upprepad dosering. Den goda säkerhetsprofilen och inledande effekterna är uppmuntrande och ger stöd för nästa steg i studien, vilket är kombination med cellgifter”, säger professor Ahmad Awada, som är kliniskt huvudansvarig för CANFOUR-studien.

Den första biomarkörsanalysen visar att serumnivåerna av IL-6 reducerades hos 11 av 14 patienter efter två veckor, och att serumnivåerna av CRP reducerades hos 9 av 11 patienter där prov fanns tillgängliga. Nivåerna av IL-6 och CRP ökar ofta hos cancerpatienter och är associerade med sjukdomsutvecklingen. Preliminära effektresultat visar att fem patienter uppnådde stabil sjukdom, hos åtta fortskred sjukdomen och tre kunde inte utvärderas. En patient med NSCLC hade stabil sjukdom i sex månader.

Att få presentera de första kliniska resultaten från behandlingen med CAN04 hos patienter med avancerad cancer vid en större cancerkonferens är en viktig milstolpe för Cantargia. Resultaten har stärkt vår uppfattning att CAN04 kan bli en viktig framtida cancerterapi. Vi ser fram emot det sista steget i fas I-delen och initieringen av fas IIa i NSCLC och bukspottkörtelcancer där vi utnyttjar fler kliniker,” säger Cantargias VD Göran Forsberg.

Det primära målet för fas I-delen av CANFOUR är att bedöma säkerheten och toleransen för veckovis dosering med CAN04 för att definiera maximalt tolererad dos och/eller rekommenderad fas II-dos. Patienter med återkommande eller svårbehandlad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer, bröst- eller tarmcancer inkluderas i den här delen av studien, som utförs med en s k 3+3 doseskaleringsdesign.

Fas I-del av studien är för närvarande i sitt slutskede och planeras att slutföras under fjärde kvartalet 2018 då fas IIa-delen även kommer att inledas. Förutom monoterapi kommer en kombination med cisplatin/gemcitabin i NSCLC eller gemcitabin/nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer vid ett tidigare stadium av sjukdomen att studeras i fas IIa-delen. Mer information om studiedesignen finns på www.clinicaltrials.gov .

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2018 kl. 12.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf