Pressmeddelande

02 jun, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia: presentation på ASCO av fas I kliniska data på antikroppen CAN04

Nya fas I kliniska data på antikroppen CAN04 (nidanilimab) presenterades idag som en muntlig presentation på konferensen ”2019 ASCO Annual Meeting”. Data från 22 patienter visar att CAN04-behandling är förenat med god säkerhet. De flesta patienter som behandlades fick en sänkning av biomarkörerna IL-6 och CRP redan efter två veckors behandling. Nio patienter hade stabil sjukdom under minst 8 veckor. En patient med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) försämrades I sin sjukdom först efter 31 veckor och en patient med (PDAC) först efter 24 veckor. Resultaten finns tillgängliga på Cantargias hemsida www.cantargia.com och är också bifogade i detta pressmeddelande. CAN04-utvecklingen har nu fortsatt in i fas IIa-delen av studien för att fortsatt undersöka CAN04 som monoterapi liksom studera kombination med standardcellgifter.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom både ADCC och blockering av interleukin-1-signalering. CAN04 studeras i en fas I/IIa klinisk studie i patienter med NSCLC eller PDAC, CANFOUR, som undersöker både monoterapi liksom kombinationsterapi med två olika cellgiftsbehandlingar (www.clinicaltrials.gov). Cirka 80 % av patienterna med NSCLC och 70 % av patienterna med PDAC har ett överuttryck av IL1RAP på sina cancerceller och i dessa sjukdomar har alla patienter celler med IL1RAP i tumörens mikromiljö. Fas I delen med monoterapi inkluderade även patienter med tarmcancer.

Fas I monoterapi data på CAN04 presenterades muntligt i sektionen Developmental Immunotherapy and Tumor Immunobiology av studiens huvudprövare, Professor Ahmad Awada från Institut Jules Bordet i Bryssel. Sammanfattningsvis så erhöll 22 patienter (4 NSCLC, 6 PDAC och 12 tarmcancer), som inte längre svarar på standardbehandling, behandling med CAN04. Säkerhetsprofilen var god, endast tre patienter uppvisade behandlingsrelaterad biverkan av grad 3 och inga behandlingsrelaterade biverkningar högre än grad 3 observerades. Den vanligaste biverkan var en infusionsrelaterad reaktion (41%) under den första infusionen. Grad 3 biverkningarna var en IRR, en neutropeni/leukopeni samt en hypokalemi. Serumnivåerna av de sjukdomsassocierade biomarkörerna CRP och IL-6 sjönk efter två veckors behandling i 13/17 utvärderingsbara patienter respektive 17/21 patienter. Medianvärdet minskade med 22 % för CRP och 18 % för IL-6. Två patienter hade en snabb ökning av dessa biomarkörer under de två första veckorna vilket korrelerade med en snabb sjukdomsförsämring efter några veckor. Nio patienter hade stabil sjukdom enligt irRC vid 8 veckors uppföljning. Två patienter, en med NSCLC och en med PDAC, hade stabil sjukdom under en längre period och uppvisade progression efter 31 veckor respektive 24 veckor.

CAN04-behandlingen uppvisade en god säkerhet, en minskning av biomarkörer som har ett samband med sjukdomsutveckling samt uppvisade stabil sjukdom i flera patienter. Fas I-resultaten är uppmuntrande och jag ser framemot den fortsatta utvärderingen i den pågående fas IIa-monoterapiexpansionen, liksom kombination med cellgifter” säger Professor Ahmad Awada vid Institut Jules Bordet huvudprövare för CANFOUR-studien.

Presentationen tydliggjorde även bakgrunden för den pågående kliniska utvärderingen av CAN04 i kombination med cellgifter, baserat på synergieffekter i prekliniska modeller.

“Då huvuddelen av nya data på ASCO väljs ut för posterpresentationer, så är den muntliga presentationen av CAN04 på ASCO-s årliga möte en milstolpe för Cantargia, vilket leder till ökad exponering och uppmärksamhet av CAN04-projektet”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2019 kl.17.00 CET. 

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf
ASCO2019_CANFOUR Phase I_FINAL 01June_2019.pdf