Pressmeddelande
23 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Cantargia presentar nya positiva kliniska data för nadunolimab och motverkande av cellgiftsinducerad neuropati

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) offentliggjorde idag nya kliniska data som indikerar att nadunolimab också kan motverka det allvarliga problemet med cellgiftinducerad neuropati, utöver de lovande antitumöreffekter som tidigare rapporterats. De nya resultaten bygger på 73 patienter med bukspottkörtelcancer som behandlats med nadunolimab och cellgifter. Resultaten visar en statistisk signifikant korrelation mellan dosen nadunolimab och incidensen av neuropati, liksom en låg nivå av grad 3 neuropati, vilket tillsammans stödjer att nadunolimab har en skyddande effekt. Den positiva effekten stärks ytterligare av prekliniska in vivo studier kring cellgiftsinducerad neuropati. De nya resultaten kommer presenteras på ASCO Annual Meeting 31 maj-4 juni, 2024.

“De nya resultaten visar på potentialen hos nadunolimab som en cancerterapi med både antitumöreffekter och färre biverkningar i form av neuropati, när det kombineras med cellgifter. De här resultaten kan dessutom ha relevans vid andra neuroinflammatoriska tillstånd,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Neuropati är ett allvarligt medicinskt tillstånd och en biverkan av flera grupper cellgifter. De huvudsakliga symptomen är svaghet, smärta och domningar i händer och fötter. Neuropati leder ofta till att pågående behandling avbryts i patienter trots effektiv antitumöraktivitet. Mekanismen bakom cellgiftsinducerad neuropati hänger ihop med skadade nervceller och neuroinflammation, där signalering via IL-1 har indikerats som en viktig komponent. Eftersom nadunolimab blockerar IL-1-aktivitet genom bindning till IL1RAP, har nadunolimab potential att motverka neuropati vid behandling med cellgifter såsom paclitaxel.

I CANFOUR-studien behandlades 73 patienter med bukspottkörtelcancer med nadunolimab och gemcitabin/nab-paclitaxel i första linjen. Medianöverlevnaden på 13,2 månader och iPFS på 7,2 månader är, baserat på historiska kontrolldata, längre än vad som förväntas med enbart cellgifter (1). Incidensen av neuropati var märkbart lägre än vad som förväntades med enbart cellgifter. Endast en grad 3 neuropati dokumenterades och ett statistiskt signifikant (p=0,042) samband mellan dosnivå och någon grad av neuropati observerades. Vid 1 mg/kg nadunolimab, hade 60% av patienterna någon grad av neuropati med 112 dagars mediantid till start. Vid 2,5 mg/kg eller högre hade enbart 36% någon grad av neuropati och mediantiden till neuropatipåslag uppnåddes aldrig under studien.

Studier i musmodeller visar att en surrogatantikropp av nadunolimab förebyggde flera aspekter av cellgiftsinducerad neuropati, såsom känslighet för mekaniskt tryck, temperatur och minskad greppstyrka. Kombinationsstudierna genomfördes med antingen paclitaxel eller vinkristin.

De prekliniska resultaten genererades i samarbete med Hana Starobova och kollegor vid University of Queensland, Australien. Resultaten kommer presenteras av Prof. Eric van Cutsem, UZ Leuven Gashuisberg, Belgien vid ASCO Annual Meeting 31 maj – 4 juni, 2024 i Chicago. Posterns sammanfattning har nu publicerats på konferensens websida (https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/234309). Postern presenteras lördag den 1 juni och kommer publiceras på Cantargias websida www.cantargia.com.

Referens
1) OS 8,5 mån, PFS 5,3 mån, (Von Hoff et al, N Engl J Med 2013); OS 9,2 mån, PFS 5,6 mån, (Wainberg et al, Lancet 2023)