Pressmeddelande

20 sep. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Nya prekliniska data på nadunolimabs potential att förstärka antitumöreffekt av immunterapi presenteras på CRI-ENCI-AACR

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag nya prekliniska data som visar att nadunolimab, en IL1RAP-bindande antikropp för närvarande i fas II klinisk utveckling, kan användas för att blockera aktiviteten av cancerstimulerande immunceller samt öka antitumöreffekten av immunterapi, exempelvis cancervaccin. Datan togs fram av professor Douglas Hanahans forskargrupp vid Lausanne-grenen av Ludwiginstitutet för cancerforskning, samt schweiziska institutet för experimentell cancerforskning (EPFL), och presenteras vid en postersession på CRI-ENCI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference 2023.

“De nya prekliniska data visar att nadunolimab kan minska immundämpning samt förstärka antitumöreffekt av ett cancervaccin, vilket ger ytterligare stöd åt nadunolimabs potential. Dessa data är även relevanta i kontext av våra resultat från kombinationen av nadunolimab med immunterapin pembrolizumab i CIRIFOUR-studien, då liknande mekanismer sannolikt styr behandlingssvaret även vid denna kombination. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med professor Hanahans grupp för att få en bättre förståelse för dessa effekter med målet att ta fram nya behandlingsalternativ för cancerpatienter,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Tumörer kan på flera olika sätt utveckla resistens mot antitumörbehandlingar. Det kan ske bland annat genom expansion av en population immunceller som kallas myeloid-derived suppressor cells, eller MDSC. MDSC besitter immundämpande egenskaper och kan bidra till resistens mot immunterapi, men även cellgifter och cancervaccin.

De nya data visar att IL-1-signaleringsmolekyler, såsom IL-1alfa, stimulerar in vivo-expansion av MDSC, som har höga nivåer av IL1RAP, nadunolimabs målprotein. Nadunolimab kan kraftfullt blockera IL-1alfa- och IL-1beta-signalering. I en modell av livmoderhalscancer, som producerar IL-1-signaleringsmolekyler och aktiverar expansion av MDSC, dämpade en surrogatantikropp för nadunolimab expansionen av MDSC och minskade tumörtillväxten. Surrogatantikroppen förstärkte även antitumöreffekten av ett cancervaccin, samtidigt som den ökade antalet tumörreaktiva T-celler som bildas som svar på vaccinet. Nadunolimab kan därmed bromsa immundämpande mekanismer som tumörer utnyttjar för att bygga upp resistens mot antitumörbehandlingar.

”Immunterapier har blivit ett stort genombrott vid behandling av vissa typer av cancer, men än idag är dessa behandlingar inte kurativa och ger nytta i enbart en mindre andel av patienterna. Det är oerhört viktigt att förstå de biologiska begränsningarna för att kunna förbättra resultatet av dessa behandlingar, och våra nya data ger nya hypoteser inför kommande kliniska studier,” sa Douglas Hanahan, Distinguished Scholar vid Ludwiginstitutet för cancerforskning.

Dessa prekliniska data presenteras i detalj vid en postersession på CRI-ENCI-AACR International Cancer Immunotherapy Conference 2023. Ytterligare detaljer för postersessionen anges nedan:

Posternummer: P225
Postertitel: Pharmacological targeting of IL-1 signaling disrupts cancer-induced systemic immunosuppression and improves therapeutic vaccine response in HPV16-induced cancer
Datum och tid: 22 september 2023, 12:45 – 14:00 CEST
Presentatörer: Lecointre Morgane och Jérémy Guillot

Nadunolimab är för närvarande under klinisk utvärdering i bukspottkörtelcancer, icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer med över totalt 200 behandlade patienter hittills. Positiva interimsdata för nadunolimab i kombination med cellgifter indikerar starkare effekter jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. En klinisk fas IIb-studie i bukspottkörtelcancer är under förberedelse.