Pressmeddelande

15 sep, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Muntlig presentation av nya prekliniska effektdata för CAN10 i systemisk skleros på ACR Convergence

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) rapporterade idag nya prekliniska data som visar effekt av dess antiinflammatoriska IL1RAP-bindande antikropp CAN10 i en ytterligare modell för systemisk skleros. CAN10 minskade sjukdomsbördan i denna modell som är den vanligast förekommande modellen för denna sjukdom. Resultaten kommer att redovisas vid en muntlig presentation på den årliga reumatologikonferensen ACR Convergence som hålls i Philadelphia den 10-14 november 2022.

CAN10 fortsätter visa lovande effekter i prekliniska modeller för systemisk skleros och dessa nya resultat är ytterligare indikation på den stora potential som CAN10 har i denna sjukdom. Möjligheten att presentera våra data på den prestigefyllda konferensen ACR Convergence bekräftar ytterligare det vetenskapliga nyhetsvärdet i våra resultat,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Resultaten som rapporterades idag togs fram i ett samarbete med den världsledande forskargruppen som leds av Prof. Dr. Jörg Distler vid Heinrich-Heine University/Hiller Research Center Düsseldorf. De nya upptäckterna bygger vidare på tidigare prekliniska data från detta samarbete och visar effekt av CAN10 i en ytterligare modell för systemisk skleros som kännetecknas av hudförtjockning och fibros, d.v.s. okontrollerad ärrbildning. En CAN10 surrogatantikropp minskade sjukdomsbördan i denna modell genom en reduktion av hudtjockleken samt en minskning av antalet myofibroblaster, celler som producerar kollagenet som orsakar den omfattande fibrosen. Dessa data är i linje med tidigare rapporterade biomarkörsdata från patienter med systemisk skleros.

Resultaten kommer att redovisas vid en muntlig presentation av Dr. Caitríona Grönberg den 13 november 2022, under sessionen Systemic Sclerosis and Related Disorders – Basic Science som äger rum mellan 17:00-18:00 ET. Abstract för presentationen finns nu tillgänglig på hemsidan ACR Abstracts (https://acrabstracts.org/).

CAN10 har en annan profil för blockering av IL1RAP jämfört med nadunolimab (CAN04), Cantargias läkemedelskandidat mot cancer. CAN10 binder starkt till IL1RAP och fungerar genom att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36 vilket kan vara av nytta vid behandling av autoimmuna eller inflammatoriska sjukdomar. Cantargias utveckling av CAN10 fokuserar initialt på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation och en klinisk fas I-studie planeras påbörjas för CAN10 i början av 2023.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl. 10.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I prekliniska in vivo-modeller för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10 surrogatantikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, bukhåleinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 är för närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas starta i början av 2023.


wkr0006.pdf