Pressmeddelande

28 dec, 2021

Cantargia meddelar publicering av två vetenskapliga artiklar kring nadunolimab

Cantargia AB meddelade idag publiceringen av två artiklar i referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. Den första, publicerad i British Journal of Cancer, redovisar resultat från fas 1-delen i kliniska studien CANFOUR, där säkerheten av nadunolimab undersöktes. Den andra, publicerad i Frontiers of Immunology, redovisar resultat kopplade till funktionella, biofysikaliska och strukturella analyser av interaktionerna mellan nadunolimab och dess målprotein IL1RAP.

Cantargia meddelade idag publiceringen av två artiklar i referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Den första artikeln, publicerad i British Journal of Cancer och författad av Robbrecht et al, har titeln “First-in-human phase 1 dose-escalation study of CAN04, a first-in-class interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) antibody in patients with solid tumours”. Denna publikation fokuserar på resultat kring Cantargias huvudprojekt, nadunolimab, från fas 1-delen av den pågående fas 1/2a kliniska studien CANFOUR. Delar av dessa resultat presenterades på ASCO-konferensen 2019. Artikeln är tillgänglig via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41416-021-01657-7.

Den andra artikeln, publicerad i Frontiers in Immunology och författad av Fields et al, har titeln “Molecular basis of selective cytokine signaling inhibition by antibodies targeting a shared receptor”. Denna publikation redovisar funktionella, biofysikaliska och strukturella analyser av interaktionerna mellan nadunolimab, eller andra antikroppar, och målproteinet IL1RAP. Resultaten visar att bindning av anti-IL1RAP-antikropparmed Prof. Eric J Sundberg på University of Maryland. Artikeln är tillgänglig via följande länk: till särskilda bindningsställen på IL1RAP medför skillnader i blockering av signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Denna studie gjordes i samarbete https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.779100/full.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 december 2021 kl.14.30.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger iPFS på 7,8 månader i median och en överlevnad på 12,6 månader i median. Högre effekt observerades även i NSCLC-patienter med en PFS på 7,2 månader i median. Responsfrekvens på 53% observerades i patienter med icke-skivepitel NSCLC, med ännu högre responser i patienter som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR, i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf