Pressmeddelande

23 aug, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar positiva prekliniska data för CAN04 i urinblåsecancer

Cantargia AB meddelar idag nya positiva prekliniska data som innebär ytterligare en ny utvecklingsmöjlighet för Cantargias antikropp CAN04. Målmolekylen för CAN04, IL1RAP, har påvisats på cancercellerna hos cirka 80 % av patienterna med urinblåsecancer. Dessutom dokumenterades en uttalad och statistiskt signifikant monoterapi-effekt i en in vivo-modell av sjukdomen. Baserat på dagens behandlingsstrategier för urinblåsecancer har den här sjukdomen flera framtida möjligheter för CAN04.

Cantargias antikropp CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och fungerar genom både s.k. Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity och blockering av interleukin 1-signallering. CAN04 studeras i en fas IIa klinisk studie för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC).

Nya data har genererats med hjälp av immunhistokemi i tumörprover från 15 patienter. IL1RAP återfanns i tumörens mikromiljö i samtliga prover och cirka 80 % av patienterna hade IL1RAP-positiva cancerceller. Antitumör-aktivitet har tidigare dokumenterats med CAN04 i t.ex. NSCLC modeller i möss som saknar ett funktionellt immunförsvar. De nya resultaten i urinblåsecancer har tagits fram i möss med ett funktionellt immunförsvar, vilket är viktigt för att fullt ut förstå effekten av immun-modifierande substanser som CAN04. Cancercellerna i den här modellen överuttrycker IL1RAP och antitumör-aktiviteten var mer uttalad än vad som observerats i de tidigare modellerna.

Enbart i USA drabbas mer än 80 000 personer årligen av urinblåsecancer med närmare 20 000 dödsfall per år. Sjukdomen behandlas med en kombination olika strategier vilket inkluderar kirurgi, cellgifter eller immunterapi. I den tidiga fasen kan sjukdomen behandlas lokalt. Det är också noterbart att patienter som har urinblåsecancer med högt uttryck av IL1RAP har en sämre prognos, vilket tyder på att IL1RAP spelar en roll i sjukdomsutvecklingen.

Lokal behandling av urinblåsecancer med immunterapi är en möjlighet för CAN04 och en andra möjlighet är baserad på att cellgiftskombinationen cisplatin och gemcitabin ofta används för att behandla sjukdomen. Cantargia har nyligen presenterat prekliniska data som visar en synergi mellan CAN04 och denna behandlingsregim. Synergin observeras både som en ökad antitumöreffekt och minskade biverkningar från cellgifterna. Den pågående kliniska studien CANFOUR undersöker CAN04 med denna kombination. När säkerhetsdata är tillgängliga, kan den här kombinationen undersökas i andra cancerformer.

“Cantargias nuvarande fokus för CAN04 är NSCLC och PDAC. När det programmet avancerat, så finns möjligheter and utöka utvecklingen till fler cancerformer. Urinblåsecancer har blivit en uppenbar sjukdom att undersöka i framtiden”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl.13.00 CET. 

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 


wkr0006.pdf