Pressmeddelande
18 sep. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar ny klinisk studie med nadunolimab inom leukemi finansierad av externt amerikanskt anslag

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att ett anslag på 1,1 miljoner USD beviljats av amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defense) för en klinisk fas Ib/IIa-studie som utvärderar Cantargias huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04), i patienter med myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloid leukemi (AML). Anslaget ges till professor Gautam Borthakur, vid The University of Texas MD Anderson Cancer Center, som kommer att leda studien.

“Vi är oerhört tacksamma för detta viktiga finansiella stöd från amerikanska försvarsdepartementet. Detta anslag kommer att göra det möjligt för Cantargia att ta ett viktigt steg mot att expandera de lovande kliniska resultaten för nadunolimab till att inkludera hematologisk cancer,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Studien kommer att utvärdera nadunolimab, enbart eller i kombination med cellgiftet azacitidin, i patienter med intermediär- eller högrisk-MDS. Nadunolimab kommer även att undersökas med azacitidin och venetoklax, en målriktad behandling, i patienter med recidiverande/refraktär AML. Det primära målet med denna prövarinitierade studie är att utvärdera säkerheten av olika dosnivåer av nadunolimab; sekundära mål inkluderar tidig effekt och olika biomarkörer. Studien kan inkludera upp till totalt 40 patienter. Studien kommer formellt att drivas av MD Anderson som kommer att lämna in ansökan om klinisk prövning.

IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein), målproteinet för nadunolimab, identifierades ursprungligen som en lovande terapeutisk måltavla på leukemistamceller av Dr. Marcus Järås och Dr. Thoas Fioretos vid Lunds universitet. Forskargruppen har publicerat starka behandlingseffekter av IL1RAP-bindande antikroppar i ett flertal avancerade prekliniska leukemimodeller. Dessutom har nadunolimab visat signaler på klinisk effekt i kombination med cellgifter i bukspottkörtelcancer, trippelnegativ bröstcancer och icke-småcellig lungcancer, och kliniska studier pågår i dessa sjukdomar.

”Med bakgrund av förekomsten av IL1RAP på leukemistamceller, och den starka anti-leukemiska effekten av nadunolimab i flera prekliniska modeller, är jag övertygad om att denna kliniska studie utgör ett viktigt steg mot vårt mål att möjliggöra nya behandlingsalternativ för patienter med ett stort medicinskt behov,” sa Dr. Thoas Fioretos, professor vid Lunds universitet, samt medgrundare och senior vetenskaplig rådgivare på Cantargia.

AML är en typ av blodcancer, eller leukemi, som härstammar från omogna celler i benmärgen. Det är en mycket dödlig sjukdom och den vanligaste formen av akut leukemi bland vuxna. MDS utgör en typ av cancer som påverkar stamcellerna i benmärgen och patienter med högrisk-MDS löper en hög risk att utveckla AML.