Pressmeddelande

21 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar god säkerhet av ny kombinationsbehandling med nadunolimab och avslutar rekrytering till studie i icke-småcellig lungcancer

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att en positiv säkerhetsutvärdering gjorts för de tio patienter med icke-skivepitel icke-småcellig lungcancer (NSCLC) behandlade med dess huvudkandidat nadunolimab (CAN04) och carboplatin/pemetrexed i fas I/IIa-studien CANFOUR. Rekrytering till denna studie har nu avslutats; vidare utveckling av nadunolimab i NSCLC kommer ytterligare fokusera på patientsubgrupper med bäst behandlingssvar vilka identifieras genom en biomarkörsstrategi. Subgruppsanalyserna kommer baseras på effekt- och biomarkörsdata från dessa tio patienter samt de 30 NSCLC-patienter som tidigare fått kombinationsbehandling i CANFOUR.

“Våra resultat i icke-småcellig lungcancer indikerar lovande behandlingseffekter av nadunolimab i kombination med etablerade behandlingar. Med hänsyn till våra nya starka data inom bukspottkörtelcancer, samt den mycket konkurrensutsatta lungcancermarknaden, är det logiskt att tillämpa en mera fokuserad strategi med syftet att uppnå en stark behandlingseffekt i en subgrupp av patienter,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Nadunolimab har visat lovande kliniska effekter i kombination med cellgifter i bukspottkörtelcancer (PDAC), trippelnegativ bröstcancer eller NSCLC. Biomarkörer i blod och tumörer från över 40 NSCLC-patienter kommer att utvärderas under 2023 för att identifiera subgrupper med bäst behandlingssvar, vilket kommer styra nästa steg i den kliniska utvecklingen inom NSCLC. Denna strategi är i analogi med de senaste framstegen för nadunolimab inom PDAC och avser att maximera potentialen av nadunolimab inom NSCLC och öka sannolikheten för framgång i den här sjukdomen.

Konkurrensen inom lungcancer har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt till följd av nya etablerade behandlingsstrategier samt ett ökat antal kliniska studier. Av dessa anledningar har även rekrytering av lungcancerpatienter till kliniska studier blivit ännu mera utmanande och det finns ett generellt behov av mera individanpassade behandlingsstrategier samt patientsegmentering.

Lovande interimseffekter har rapporterats för de 30 NSCLC-patienter i första eller andra behandlingslinjen som behandlats med nadunolimab och cisplatin/gemcitabin i CANFOUR-studien; starkaste effekterna observerades i icke-skivepitelsubtypen med högre responsfrekvenser och längre responssvar jämfört med historiska data för enbart cellgifter. Ytterligare tio patienter med icke-skivepitel NSCLC behandlades med nadunolimab och carboplatin/pemetrexed och rekrytering till CANFOUR har nu avslutats efter en positiv säkerhetsutvärdering. Kombinationen var generellt vältolererad och inga nya biverkningar utöver sådana som kan förväntas för enbart cellgifter eller nadunolimab observerades. Uppdaterade säkerhets- och effektdata från NSCLC-patienterna i CANFOUR kommer att presenteras på en vetenskaplig konferens under Q2 2023. Ytterligare NSCLC-patienter i tredje eller senare behandlingslinjer har behandlats med nadunolimab och cellgifter i CESTAFOUR-studien. NSCLC-patienter har också fått nadunolimab i kombination med Keytruda® i CIRIFOUR-studien.