Pressmeddelande

22 sep, 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia meddelar att första patienten med icke-skivepitel NSCLC behandlats med nadunolimab, Keytruda® och cellgifter

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att den första patienten har fått behandling i en ny arm i kliniska fas Ib-studien CIRIFOUR. Den nya armen utvärderar Cantargias huvudkandidat, den IL1RAP-bindande antikroppen nadunolimab (CAN04), med en numera etablerad första linjens behandling för icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Upp till 24 patienter med icke-skivepitel NSCLC kommer att behandlas med kombinationen av nadunolimab, checkpoint­hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) samt platinabaserade cellgifter. Målet är att utvärdera säkerhet, effekt och biomarkörer.

Det är med stor förväntan som vi driver utvecklingen av nadunolimab mot första linjens patienter med icke-skivepitel NSCLC. Cellgifter i kombination med pembrolizumab är den vanligaste första behandlingslinjen för NSCLC och baserat på våra preliminära resultat som nyligen presenterats på ASCO, har vi starka skäl att tro att nadunolimab kan ytterligare förstärka denna kombination,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Interimsresultat som nyligen presenterats på det årliga ASCO-mötet indikerar att nadunolimab förstärker antitumöreffekten av platinabaserade cellgifter och visar god säkerhet i kombination med pembrolizumab. ASCO-data indikerar att nadunolimab, som blockerar både IL-1α och IL-1β, kan motverka resistensmekanismer mot behandlingar, till skillnad från antikroppar som enbart blockerar de enskilda signalvägarna. Den nya armen i CIRIFOUR utvärderar potentiella synergieffekter med specifikt fokus på icke-skivepitel NSCLC.

Den kliniska fas Ib-studien CIRIFOUR (NCT04452214) utvärderar nadunolimab i kombination med pembrolizumab. Första delen av CIRIFOUR indikerade att ytterligare behandling kan läggas till kombinationen nadunolimab/pembrolizumab. Den nya armen i CIRIFOUR utgör en expansion till en andra del i studien för att utvärdera nadunolimab/pembrolizumab med carboplatin/pemetrexed, platina-baserade cellgifter som vanligtvis används i första linjens behandling tillsammans med pembrolizumab i icke-skivepitel NSCLC.

Designen av den andra delen av CIRIFOUR inkluderar en doseskaleringsfas som eventuellt följs av en utvärdering av en optimal dos. Upp till 12 patienter med icke-skivepitel NSCLC kommer att ingå i doseskaleringsfasen för nadunolimab kombinerat med standarddoser av pembrolizumab och carboplatin/pemetrexed. Den optimala dosen nadunolimab kan därefter utvärderas i ytterligare 12 patienter. Det primära målet är säkerhet och sekundära mål innefattar utvärdering av antitumöraktivitet och effekter på biomarkörer. Patientrekryteringen görs på upp till fem kliniker i USA och doseskaleringen förväntas ta upp till 12 månader.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med checkpointhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).


wkr0006.pdf