Pressmeddelande

10 mar, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia förvärvar patentportfölj runt IL1RAP från Cellerant

Cantargia AB meddelade idag förvärvet av en patentportfölj från Cellerant Therapeutics Inc vilken täcker olika aspekter runt ”interleukin 1 receptor accessory protein” (IL1RAP). Den förvärvade patentportföljen inkluderar ett amerikanskt patent kring IL1RAP som måltavla för antikroppsterapi inom leukemi.  Cantargia har därigenom ytterligare breddat sin patentportfölj och säkrat ägarskapet av nyckelpatenten kring IL1RAP som måltavla vid cancerterapi.

Cantargia utvecklar antikropps-baserade läkemedel riktade mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Det längst komna utvecklingsprogrammet omfattar antikroppen CAN04 som binder IL1RAP med hög affinitet och där antitumör-aktiviteten består av stimulering av immunceller för att eliminera cancerceller och blockering av signalering från interleukin 1. CAN04 studeras i en öppen fas I/IIa klinisk studie, CANFOUR, i första linjens kombinationsbehandling med cellgifter hos patienter med icke-småcellig (NSCLC) eller bukspottkörtelcancer (PDAC), dessutom studeras CAN04 som monoterapi i patienter i ett senare skede av respektive cancersjukdom (www.clinicaltrials.gov).

Cantargia har ett brett patentskydd, vilket inkluderar patentportföljer runt CAN04 som är giltig till 2035, och andra IL1RAP bindande antikroppar. Cantargia har dessutom patent på antikroppsterapi riktat mot IL1RAP i solida tumörer och hematologiska cancerformer. Utöver de patent som Cantargia redan äger, finns ytterligare ett patent kring IL1RAP som måltavla för antikroppsbaserad terapi i hematologiska cancerformer. Det är ett amerikanskt patent med nummer 8,715,619 från Cellerant som är giltigt till 2029. Även om hematologiska cancerformer ligger utanför Cantargias nuvarande utvecklingsfokus, så har Cantargia förvärvat detta, och de återstående patenten och patentansökningarna, inom den här patentfamiljen liksom en del andra ansökningar från Cellerants IL1RAP-portfölj. Dessa patentansökningar inkluderar ett antal nya antikroppar mot IL1RAP som kan komma att bli utvärderade i Cantargias CANxx-program. I enlighet med villkoren i avtalet kommer Cellerant initialt att erhålla en icke-signifikant engångsbetalning och kommer även kunna erhålla en låg ensiffrig royalty på den försäljning som täcks av kraven i de förvärvade Cellerant-patenten, fram tills att de går ut. Inga andra betalningar finns i avtalet.  

“Cantargia har fokuserat utvecklingen av CAN04 på solida tumörer och vi har genererat uppmuntrande kliniska resultat i patienter med NSCLC eller PDAC. Genom att förvärva den här portföljen, har vi säkrat äganderätten till de relevanta patenten kring IL1RAP som en måltavla vid cancerbehandling”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta  
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020 kl.08.45 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf