Pressmeddelande

01 sep, 2021  ·  Regulatorisk information

Cantargia förstärker bolagets ledningsgrupp

Cantargia AB (publ) (Cantargia) meddelar idag att Nedjad Losic anställts som VP Biometrics på Cantargia från 1 september 2021. Han kommer ingå i ledningsgruppen där han kommer bidra med sin stora erfarenhet, bl.a.från utvecklingen av daratumomab på Genmab, kring antikroppar för cancerbehandling.  

Cantargias forskningsportfölj har utvecklats väl och förberedelser pågår för att ta steget till sen klinisk utvecklingsfas. I samband med detta har ledningsgruppen stärkts kring två framtida nyckelaktiviteter, statistik och data management. Nedjad Losic har unik erfarenhet inom de här områdena och kommer ta ansvar för båda.

Nedjad Losic, som senast kommer från Y-mAbs Therapeutics Inc., har 25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling varav 16 år utav antikroppar inom onkologi. Han hade nyckelroller i utveckling och marknadsgodkännande av bl.a. daratumumab (multipelt myelom), ofatumumab (kronisk lymfatisk leukemi) och naxitamab (neuroblastom). Nedjad har även varit anställd VD på Spadille Sweden och styrelseledamot i Genmab A/S.  Han har en Fil. Mag. i Matematik från Lunds Universitet.  

“Vi är glada över att ha Nedjad i Cantargias organisation. Med hans stora erfarenhet från utveckling av antikroppar för cancerbehandling och interaktioner med regulatoriska myndigheter, kommer han få en viktig funktion i bolaget när vi tar nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet med vårt huvudprojekt nadunolimab,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Informationen lämnades för offentliggörande 1 september 2021 kl.09.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i tre pågående kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) eller PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL-6 och CRP med behandlingen. Positiva interimsdata från kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger 7.8 mån iPFS samt att en högre andel patienter med NSCLC svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie, CAPAFOUR, påbörjades H1 2021 och kommer att undersöka CAN04 i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för första linjens behandling mot metastaserande PDAC (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04990037). En fas I-studie, CIRIFOUR, undersöker även CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare och startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.


wkr0006.pdf