Pressmeddelande

25 jan, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia: första patienten behandlad med antikroppen CAN04 i fas IIa-delen av CANFOUR-studien

Cantargia AB (publ) meddelar idag att den första patienten i fas IIa-delen av den kliniska studien CANFOUR erhållit behandling med CAN04 (nidanilimab) i enlighet med det kliniska protokollet. I CANFOUR undersöks behandling med antikroppen CAN04 vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer. CAN04 är riktad mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP) och studeras både som monoterapi liksom i kombination med första linjens standardcellgifter i NSCLC respektive bukspottkörtelcancer.

Cantargia utvecklar antikroppen CAN04 för cancerbehandling. CAN04 undersöks i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR. CAN04 är riktad mot IL1RAP som återfinns på tumörceller från ett stort antal cancerformer och CANFOUR-studien är primärt fokuserad på behandling av NSCLC och bukspottkörtelcancer. IL1RAP uttrycks också på inflammatoriska immunceller som bidrar till cancerutveckling. Positiva fas I interimsdata i kraftigt förbehandlade patienter, presenterades i oktober 2018 på ESMO. Dessa data visade god säkerhet, effekter på relevanta biomarkörer samt stabil sjukdom i 38 % av patienterna. En rekommenderad fas IIa-dos på 10 mg/kg har etablerats under fas I-delen av prövningen.

Den första infusionen av CAN04 i fas IIa-delen av den kliniska studien har nu, i enlighet med det kliniska protokollet, administrerats till en patient. Studien genomförs i Västeuropa och planeras att expandera från de 5 nuvarande sjukhusen till ungefär 20 sjukhus i 7 länder. Förundersökning av patienter pågår med målet att rekrytera cirka 20 patienter för monoterapi-behandling och cirka 30 patienter i var kombinationsgrupp. Mer information om studien finns tillgänglig på www.clinicaltrials.gov.

”Vi är väldigt glada över att ha inlett patientbehandling i fas IIa-delen av den pågående utvecklingen av CAN04. Det representerar en viktig milstolpe för Cantargia och ett steg framåt i våra ansträngningar att utveckla nya effektiva behandlingar för patienter med cancer” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf