Pressmeddelande

19 sep, 2018  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan

Cantargia AB meddelar att det japanska patentverket, JPO, har utfärdat ett formellt godkännande av bolagets patentansökan kring antikroppen CAN04 (nidanilimab). CAN04 binder interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP), blockerar dess aktivitet och antikroppen utvecklas för cancerterapi. Det godkända patentet har nummer JP6396488.

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 som har en dubbel verkningsmekanism, befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den patentansökan som nu godkänts i Japan avser själva produktkandidaten CAN04 samt dess användning vid cancerbehandling. Cantargia har sedan tidigare motsvarande patentskydd i bland annat Europa, USA och Kina. Patentet i Japan ger skydd till 2035. Cantargia har sedan tidigare även godkända patent runt IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbaserad cancerbehandling.

Japan är, vid sidan av USA och Europa, den största marknaden för läkemedel. Det godkända patentet är av stor betydelse vid en framtida kommersialisering av CAN04 på denna strategiskt viktiga marknad”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 11.30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf