Pressmeddelande

21 juli 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för produktpatent för antikroppen CAN10

Cantargia (Cantargia AB; Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelade idag att amerikanska patentverket, USPTO, utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för patentansökan 17/559,227. Denna ansökan avser produktskydd för Cantargias anti-inflammatoriska IL1RAP-bindande antikropp CAN10, som förväntas gå in i klinisk fas I-studie i början av 2023.

CAN10 har visat starka effekter i flertal prekliniska modeller för allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Det är glädjande att USPTO avser godkänna vår patentansökan för CAN10-antikroppen då USA är en mycket viktig marknad för Cantargia,” sa Göran Forsberg, VD på Cantargia.

En Notice of Allowance indikerar att USPTO har för avsikt att godkänna ansökan efter att några formella steg avklarats. Ansökan avser ett produktpatent för Cantargias CAN10-antikropp och förväntas godkännas inom 1-2 månader. Detta patent kommer att vara giltigt till åtminstone 2041 och kommer ytterligare stärka Cantargias omfattande skydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning.

CAN10 är en antikropp som binder starkt till IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein). CAN10 fungerar genom att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36, vilket har stor potential vid behandling av flertal autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Dessa unika egenskaper kommer initialt att utvärderas vid behandling av hjärtmuskel­inflammation och systemisk skleros, två livshotande sjukdomar som idag saknar effektiva behandlingar.

Utöver patentfamiljen för CAN10 har Cantargia har ett omfattande skydd för IL1RAP-bindande antikroppar och deras användning vid behandling och diagnostik av cancer, inklusive leukemier och solida tumörer. Cantargias patentportfölj består av över 100 godkända patent globalt på viktiga marknader såsom USA, Europa, Japan och Kina.

För ytterligare information kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 09.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om CAN10
Antikroppen CAN10 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, IL-33 och IL-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det initiala fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros. I en preklinisk in vivo-modell för hjärtmuskelinflammation visade behandling med CAN10 surrogat-antikropp en signifikant minskning av inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även sjukdomsutvecklingen i modeller för systemisk skleros, bukhåleinflammation, psoriasis och psoriasisartrit. CAN10 är för närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas starta i början av 2023.


wkr0006.pdf