Pressmeddelande

14 feb, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia avancerar utvecklingen av CAN04 genom framgångsrik uppskalning av produktionen

Cantargia AB (publ) tillkännagav idag att bolaget har nått en viktig milstolpe under utvecklingen av sitt antikroppsprojekt CAN04, som är i kliniska fas IIa-studier för cancerbehandling, med den första GMP-produktionen av CAN04 i en volym på 2 000 liter. Uppskalningen innebär att Cantargia säkrar produktionsmetodologin inför kommande kliniska studier med CAN04 och mot kommersiell tillverkning.

Utvecklingen av antikroppen CAN04 fortskrider, och data som Cantargia nyligen kommunicerade indikerar en synergistisk effekt med cellgifter. Dessa interimdata är från en en pågående fas IIa klinisk studie. Överföringen av GMP-produktionen till Patheon Biologics B.V ingår i bolagets långsiktiga strategi. Med den första satsen av CAN04 som framgångsrikt producerats i en volym om 2 000 liter har grunden lagts för den senare delen av den kliniska utvecklingen.

“Detta är ett stort steg i utvecklingen av CAN04, och den produktionsskala som vi har nått är lämplig för sen klinisk utveckling och kommersiell fas. Det är en viktig milstolpe i förberedelserna för kommande registreringsgrundande studier,” säger Göran Forsberg, VD för Cantargia.

“Teknologiöverföring av biologiska processer är känsligt, och vi har arbetat intensivt med Patheons teknik- och produktionsteam under de senaste månaderna för att implementera processen i detalj vid den nya anläggningen. Uppskalningen är ett bevis på den lyckade överföringen till Patheon,” säger Liselotte Larsson, VP Operations vid Cantargia.

CAN04 är för närvarande i fas IIa klinisk utveckling för icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Genom den framgångsrika uppskalningen har Cantargia tillverkat tillräckligt med material för planerade kliniska studier. Den information som genererats kommer dessutom vara en viktig del av dokumentationen runt produktionsprocessen vid registreringsansökning.

Leveransavtalet med Patheon kompletterar avtalet med Celonic AG (tidigare Glycotope Biotechnology GmbH). Patheon har tillverkningsanläggningar i både Europa och USA och har lång erfarenhet av klinisk och kommersiell tillverkning.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl.12.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf