Pressmeddelande

25 feb, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia anställer Dr. Ignacio Garcia-Ribas som Chief Medical Officer

Cantargia AB (publ) (Cantargia) meddelar idag att Dr. Ignacio Garcia-Ribas anställts som Chief Medical Officer (CMO) på Cantargia från 1 mars 2020. Han kommer ingå i ledningsgruppen och ha en nyckelroll i utvecklingen av bolagets antikropp CAN04, som är i en fas IIa klinisk studie för icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC).  

Dr. Garcia-Ribas MD, PhD anställning som CMO är ett viktigt steg för Cantargia. Bolaget fortsätter göra framsteg i det kliniska programmet med huvudprojektet, antikroppen CAN04. CAN04 har en dubbel verkningsmekanism och är designad för att motverka tumörstimulerande inflammatoriska mekanismer. CAN04, som binder till IL1RAP, är för närvarande i fas IIa klinisk utveckling i NSCLC och PDAC. Dr. Garcia-Ribas, är medicinsk onkolog och har mer än 15 års erfarenhet i tidig läkemedelsutveckling inom onkologi i läkemedelsindustrin. De flesta av hans forskningsstudier har utförts i USA och Japan.

Dr. Garcia-Ribas innehade tidigare tjänsten som Senior Medical Director på Takeda och agerade som “Global Clinical Lead” för ett flertal fas I och II program i Takedas onkologi-pipeline, med fokus på immunonkologi. Han var ansvarig för kliniska utvecklingsplaner, vilket inkluderar översikt av aspekter såsom translationella, regulatoriska, operativa och säkerhet av molekyler i kliniska studier. I den rollen, ledde han flera framgångsrika s.k. Investigational New Drug (IND) ansökningar inför den första studien av nya läkemedel i patienter. Innan han började på Takeda, var han en del av Sanofis tidiga utvecklingsgrupp inom onkologi i rollen som Senior Medical Director. I den rollen ledde han de tidiga stegen i utvecklandet av flera små molekyler och s.k. antibody-drug conjugates. Innan dess var han en del av den tidiga utvecklingsenheten på Eli Lilly där han bidrog till utvecklandet av flera små molekyler och s.k. antisense oligonukleotider.

Dr. Garcia-Ribas erhöll sin medicinska onkologi-utbildning på Universidad Autónoma i Madrid. Han genomförde sin PhD inom medicin på Richard Dimbleby Department for Cancer Research /ICRF Unit vid St. Thomas’ Hospital i London på genterapi inom cancer under handledning av Prof. Ian Hart.

“Vi är glada över att ha Ignacio i Cantargias organisation. Med hans stora erfarenhet av utveckling i ett stort antal kliniska studier, kommer han vara en värdefull tillgång för oss allteftersom vi flyttar fram det kliniska programmet med CAN04, där vi nyligen visade lovande interimsdata,” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. “Ignacios breda internationella nätverk och erfarenhet av möten med amerikanska och europeiska läkemedelsverken kommer hjälpa oss i vårt mål att bekämpa cancer.”

”Jag är glad över att börja på Cantargia vid en väldigt spännande tidpunkt i bolagets utveckling. Resultaten med CAN04 och den bakomliggande biologin hos antikroppen, skapar ett stort antal möjligheter för Cantargia. Jag ser framemot att arbeta med gruppen för att ta bolaget till nästa nivå och i slutändan hjälpa patienter som kämpar mot cancer,” säger Dr. Garcia-Ribas.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Informationen lämnades för offentliggörande 25 februari 2020 kl.15.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf