Pressmeddelande

07 apr, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia ansöker om IND för CAN04

Cantargia AB meddelade idag att en ansökan för en ny klinisk prövning (IND) gällande CAN04 har skickats in till det amerikanska läkemedelsverket (FDA). CAN04 är en antikropp som är riktad mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). CAN04 undersöks för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottkörtelcancer (PDAC) i fas IIa klinisk utveckling i Europa. IND-ansökningen gäller en ny klinisk fas Ib-studie där CAN04 undersöks tillsammans med immunterapi i några utvalda cancerformer.

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel riktade mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Antikroppen CAN04 binder IL1RAP med hög affinitet och dess antitumör-aktivitet innefattar både stimulering av immunceller för att eliminera cancerceller liksom blockad av interleukin 1 signalering. CAN04 studeras i en öppen fas I/IIa klinisk prövning, CANFOUR, som undersöker kombination vid första linjens cellgifter med två olika standardregimer i patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller bukspottkörtelcancer (PDAC), liksom monoterapi i patienter i ett sent skede av sjukdomarna (www.clinicaltrials.gov).

Cantargia breddar nu utvecklingsaktiviteterna och nästa steg är en fas Ib klinisk studie som undersöker CAN04 i kombination med pembrolizumab (Keytruda). Studien planeras genomföras i patienter med några selekterade cancersjukdomar som uttrycker IL1RAP; NSCLC, huvud- och halscancer, blåscancer eller malignt melanom. Dessa patienter har tidigare fått behandling med en s.k. immune checkpoint-terapi som de svarat på. En ansökan för att starta studien och därmed erhålla en s.k. US IND har skickats till amerikanska läkemedelsverket, FDA för genomgång. Studien planeras genomföras på tre amerikanska sjukhus där University of Pennsylvania kommer vara huvudcenter.

“Vi är glada över att ha nått denna milstolpe i vårt arbete för att undersöka CAN04 i kombination med immunterapi”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta 
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2020 kl.16.00 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om CAN04
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 studeras i en öppen klinisk fas I/IIa-prövning, CANFOUR, som undersöker första linjens kemoterapikombination med två olika standardregimer hos 31 patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) och 31 patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (www.clinicaltrials.gov). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen och 9 av 21 patienter hade stabil sjukdom. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. En fas I-studie som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare planeras att starta H1 2020.


wkr0006.pdf