Pressmeddelande

25 nov, 2019  ·  Regulatorisk information

Cantargia AB: Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Cantargia AB (publ) meddelar härmed att valberedning inför årsstämman 2020 utsetts och består av Sten Verland (partner i Sunstone Life Science Ventures), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Alexander Mata (Alecta Pensionförsäkring, Ömsesidigt) och Magnus Persson (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2019.

Valberedningen representerar per den 30 september 2019 tillsammans 20,72 procent av aktierna i Cantargia. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.  

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD 
Telefon: 046-275 62 60 

E-post: goran.forsberg@cantargia.com  

Om Cantargia 
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf