Pressmeddelande
23 maj 2024  ·  Regulatorisk information

Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 23 maj 2024 beslutades bland annat följande:

 • Att ingen utdelning skulle lämnas.
 • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
 • Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
 • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 675 000 kronor, varav 595 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 270 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera samt att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 25 000 kronor vardera. Ordföranden för läkemedelsutvecklingsutskottet ska erhålla 250 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. För varje fysiskt styrelsemöte (dock högst sex möten) som hålls i Sverige och där ledamoten närvarar ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende utanför Norden.
 • Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Att omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Magnus Nilsson och Damian Marron samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.
 • Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
 • Att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.
 • Att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, huvudsakligen innebärandes att bolaget ska erbjuda en konkurrenskraftig ersättning i syfte att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde.
 • Att införa ett långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget på aktiemarknaden.
 • Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.