Pressmeddelande

23 maj, 2022  ·  Regulatorisk information

Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 23 maj 2022 beslutades bland annat följande:

  • Att ingen utdelning skulle lämnas.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.
  • Att omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf, Flavia Borellini, Magnus Nilsson och Damian Marron samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.
  • Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
  • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.
  • Att införa ett långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget på aktiemarknaden.
  • Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf