Pressmeddelande

26 maj, 2021  ·  Regulatorisk information

Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 26 maj 2021 beslutades bland annat följande:

 • Att ingen utdelning skulle lämnas.
 • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
 • Att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter
 • Att omvälja styrelseledamöterna Magnus Persson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Flavia Borellini samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.
 • Att som nya styrelseledamöter välja Magnus Nilsson och Damian Marron.
 • Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
 • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
 • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
 • Att införa ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget på aktiemarknaden.
 • Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 3 000 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio handelsdagar som närmast föregår tilldelningen.
 • Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i två kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) eller PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL6 och CRP med behandlingen. Positiva interimdata från kombinationsterapierna visar långvariga responser

eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger 7.8 mån iPFS samt att en högre andel patienter med NSCLC svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie, CIRIFOUR, som undersöker CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.


wkr0006.pdf