Pressmeddelande

27 maj, 2020  ·  Regulatorisk information

Årsstämma i Cantargia AB (publ)

På Cantargias årsstämma den 27 maj 2020 beslöts bland annat följande:

  • Att ingen utdelning skulle lämnas.
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.
  • Att omvälja styrelseledamöterna Claus Asbjørn Andersson, Patricia Delaite, Thoas Fioretos, Karin Leandersson, Anders Martin-Löf och Magnus Persson samt att omvälja Magnus Persson till styrelsens ordförande.
  • Att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.
  • Att anta principer för utseende av valberedning, i enlighet med valberedningens förslag.
  • Att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att införa ett långsiktigt rörligt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget där deltagarna förbinder sig att använda utbetald rörlig kontantersättning för att förvärva aktier i bolaget på aktiemarknaden.
  • Att införa ett långsiktigt personaloptionsprogram om högst 1 900 000 personaloptioner, där varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio handelsdagar som närmast föregår tilldelningen. Eftersom erforderlig majoritet inte uppnåddes för utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner som säkring av personaloptionsprogrammet, beslöt stämman istället att programmet ska säkras genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part.
  • Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Ett anförande från bolagets verkställande direktör finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf