Pressmeddelande

20 dec, 2016  ·  Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 januari 2017 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (Gamla Gästmatsalen) i Lund. 

Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 januari 2017 och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 januari 2017. Anmälan ska göras per post till Cantargia AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-27 56 260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 10 januari 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster  

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.917.200. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:  

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

8. Stämman avslutas.

Nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 19 december 2016 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1.115.584 kronor genom emission av högst 13.944.800 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre befintliga aktier ska berättiga till teckning av två nya aktier. Teckning kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsförslaget.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 6,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 18 januari 2017. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 23 januari – 6 februari 2017. Sista dag för handel i Cantargia-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 16 januari 2017.

Cantargia har erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 72,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av antalet aktier i nyemissionen.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se bolagets pressmeddelande den 20 december 2016.

Övrigt  

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund, samt på bolagets webbplats (www.cantargia.com) senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i december 2016

Cantargia AB (publ) 

Styrelsen 
 

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 14.00.


wkr0006.pdf