Pressmeddelande

07 mar, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia: Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i Cantargia AB:s (”Cantargia”) BTA (betald tecknad aktie) är den 9 mars 2017. Stoppdag hos Euroclear är den 13 mars 2017 och de nya aktierna är beräknade att bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 15 mars 2017.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Cantargia i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Vinge.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.

Denna information är sådan information som Cantargia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 klockan 08.30.

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.wkr0006.pdf