Pressmeddelande

16 jun, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia AB och Panorama Research Inc. tecknar avtal om utveckling av antikropp för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

Cantargia AB ("Cantargia") och Panorama Research Inc. ("Panorama"), ett Kalifornienbaserat företag specialiserat på antikroppsutveckling, har ingått ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra en offensiv utveckling av Cantargias andra program inriktat mot autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargias patentsökta antikroppar mot målmolekylen IL1RAP kommer att modifieras och humaniseras med hjälp av Panoramas teknologi. Dessutom kommer Panorama att generera cellinjer optimerade för GMP-produktion i höga nivåer. Cantargia kommer att ansvara för efterföljande utveckling. Enligt avtalet kommer Panorama att investera i projektet i utbyte mot en del av framtida inkomster från tredje part eller framtida försäljning.

Cantargia har nyligen initierat ett andra projekt, CANxx, med syftet att utveckla en läkemedelskandidat som genom målmolekylen IL1RAP blockerar aktiviteten av inflammatoriska cytokiner som IL-33 eller IL-36. Cantargia kommer att tillhandahålla patentsökta antikroppar, som kommer optimeras ytterligare för att erhålla önskade egenskaper. Panorama har väl etablerad och dokumenterad erfarenhet att optimera och humanisera monoklonala antikroppar och kommer att investera i projektet genom att bidra med sin kunskap och arbetskraft i utbyte mot en del av framtida intäkter. Dessutom kommer Panorama att utveckla en cellinje för GMP-produktion av den först identifierade produktkandidaten. Cantargia kommer att ansvara för preklinisk och klinisk utveckling samt för GMP-produktion. Panoramas andel i projektet är definierat i avtalet och är proportionell mot bidraget under projektets livstid. Därmed har Panorama rätt till en ensiffrig procentsats av betalningar från potentiella framtida partners. Panoramas andel minskar när projektet når fördefinierade milstolpar under utvecklingen.

"Det här partnerskapet är av stor betydelse för Cantargia, då det betyder att vårt huvudprojekt CAN04 för cancerbehandling samt vårt andra projekt, CANxx, båda finansieras enligt plan", säger Göran Forsberg, VD för Cantargia. "Engagemanget från erkända Panorama visar på det internationella intresset i vår plattform. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av CANxx och förutser framtida synergier mellan våra organisationer. "

"Det finns en klar potential i användandet av antikroppar mot det molekylära målet IL1RAP för behandling av ett stort antal allvarliga sjukdomar", säger James W Larrick, VD och grundare av Panorama. "Vi är entusiastiska över att vara både utvecklingspartner och investerare i detta viktiga program".

Panorama är ett privatägt biomedicinskt holdingbolag för forskning och utveckling. Panorama forskningsinstitut är baserat i ett över 4 000 kvadratmeter stort toppmodernt laboratorium i hjärtat av Silicon Valley i Kalifornien. Panorama har 20 medicinska forskare (varav 15 med doktorsexamen) med kompetens inom bland annat medicinsk kemi, farmakologi, molekylärbiologi och cellbiologi. Panorama har upptäckt och varit en inkubator för ett antal teknologier samt läkemedelsprojekt innan de licensierats till utvecklingspartners eller inkorporerats i Panorama-portföljbolag. Mer information finns på www.pano.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf