Pressmeddelande

30 aug. 2022  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Lovande kliniska interimsdata presenterades för nadunolimab för de totalt över 100 patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC) eller icke-småcellig lung-cancer (NSCLC) som ingått i fas IIa-delen av CANFOUR-studien, samt de första patienterna i CIRIFOUR-studien, på en av världens största cancerkongresser, ASCO 2022.
 • Positiva prekliniska effektdata presenterades för CAN10 i en modell för åderförkalkning på konferensen European Atherosclerosis Society Congress.
 • Cantargias styrelse beslutade om en företrädesemission och kallade till en extra bolagsstämma.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • På extra bolagsstämman i juli godkändes styrelsens beslut om företrädesemission och under augusti genomfördes en väsentligt övertecknad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Nya prekliniska effektdata presenterades för CAN10 i en ytterligare modell för hjärtmuskelinflammation på konferensen Basic Cardiovascular Sciences Scientific Sessions 2022.
 • Notice of Allowance erhölls från amerikanska patentverket, USPTO, för produktpatentet för antikroppen CAN10 vilket gör att patentgodkännande kan förväntas inom 1-2 månader.
 • Dr. Dominique Tersago utsågs till ny Chief Medical Officer. 

Finansiell information

Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -217,6 (-159,8) MSEK
 • Resultat efter skatt: -210,7 (-158,5) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,10 (-1,58) SEK
 • Soliditet: 83 (91) %
 • Likvida medel: 114,1 (94,7) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 236,1 (666,0) MSEK

Andra kvartalet (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -96,0 (-86,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -93,3 (-85,9) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,93 (-0,86) SEK

I anslutning till att delårsrapporten publiceras bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 30 augusti, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera delårsrapporten för andra kvartalet för 2022, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https://tv.streamfabriken.com/cantargia-q2-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46850558354
UK: +443333009034
US: +16467224902

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi i ett flertal kliniska studier – CANFOUR, CIRIFOUR, CAPAFOUR, CESTAFOUR, TRIFOUR – med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, har en annan profil för blockering av signalering via IL1RAP jämfört med nadunolimab och behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.


wkr0006.pdf
Delårsrapport Q2 PM Sve 220830 final.pdf