Pressmeddelande

20 aug, 2020  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar halvårsrapport

Cantargia AB:s halvårsrapport för januari till juni 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april tillkännagavs att patientrekryteringen till Cantargias studie CANFOUR försenades cirka tre månader på grund av COVID-19-pandemin.
 • I maj godkände amerikanska läkemedelsverket, FDA, Cantargias s.k. IND-ansökan från april om start av en klinisk prövning i USA med CAN04 i kombination med immunterapi.
 • På 2020 AACR Annual Meeting i juni presenterades nya prekliniska resultat, som stödjer kombination av antikroppen CAN04 med platinabaserade cellgifter vid cancerbehandling.

Finansiell informationFörsta halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • ​​​​​​​Rörelseresultat: -77,6 (-48,9) MSEK
 • Resultat efter skatt: -77,0 (-48,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,89 (-0,70) SEK
 • Soliditet: 93 (91) %
 • Likvida medel: 248,3 (59,2) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 210,0 (160,0) MSEK

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -37,7 (-25,2) MSEK
 • Resultat efter skatt: -37,1 (-25,0) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -0,41 (-0,34) SEK

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien fokuseras mot kombinationsterapi, men innehåller även monoterapi. Positiva interimdata från kombinationsterapierna presenterades i december 2019. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

wkr0006.pdf
2020-08-20 Delårsrapport Q2 PM Sve final.pdf