Nadunolimab

Nadunolimab (CAN04) – Anti-IL1RAP antikropp för behandling av cancerPreklinisk utveckling

CAN04 binder starkt till målproteinet IL1RAP som uttrycks på tumörceller i flera typer av cancer. CAN04 verkar genom att aktivera immunsystemets mördarceller (så kallade NK-celler) till att angripa tumörceller genom en process som kallas Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC). CAN04 kan även motverka tumörinflammation och minska bildningen av blodkärl i tumören genom blockering av IL-1-signalering via IL1RAP.


CAN04 motverkar tumörtillväxt genom flera mekanismer; CAN04 stimulerar NK-celler till avdödning av tumörceller genom ADCC och reducerar inflammationen och blodkärlsbildningen i tumören genom blockering av signalering via IL1RAP.


CAN04:s verkningsmekanism utvärderas i cellbaserade modellsystem. CAN04 studeras även i olika tumörmodeller för att utvärdera dess effekter på tumörutvecklingen och immunsystemet. Eftersom CAN04 har en förmåga att motverka immundämpande mekanismer och resistens mot antitumörbehandlingar, görs även studier i kombination med andra behandlingar, såsom cellgifter. Syftet med dessa är att ytterligare dokumentera CAN04:s egenskaper samt att stödja de kliniska aktiviteterna.

För mer information om de prekliniska studierna för CAN04, se sektionen om våra publikationer och vetenskapliga presentationer här.


Klinisk utveckling

CANFOUR, en kombinerad fas I/IIa-studie, är den första kliniska studie som görs för CAN04. Resultaten från fas I-delen av CANFOUR visade att CAN04 har en hög säkerhet och interimsdata från fas IIa-delen indikerar synergistiska effekter mellan CAN04 och cellgifter.

Fokus i den pågående fas IIa-delen av CANFOUR är för närvarande kombination med standardbehandlingar för de sjukdomar som studeras; CAN04 kombineras med cellgifterna cisplatin och gemcitabin i icke-småcellig lungcancer (NSCLC), carboplatin och pemetrexed i icke-skivepitel NSCLC och med gemcitabin och nab-paclitaxel i bukspottkörtelcancer (PDAC). Positiva interimsdata presenterades för båda sjukdomar under 2021 och finns summerade här.

Under 2020 påbörjade Cantargia en andra klinisk studie för CAN04, CIRIFOUR. Denna fas Ib-studie utvärderar CAN04 i kombination med checkpoint-hämmaren pembrolizumab (Keytruda®), en immunterapi som är en etablerad standardbehandling för ett flertal cancerformer som utvärderas i studien: NSCLC, blåscancer, huvud- och halscancer (HNSCC) och malignt melanom. CIRIFOUR expanderades nyligen till att även utvärdera CAN04 i kombination med pembrolizumab och carboplatin och pemetrexed i upp till 30 patienter med icke-skivepitel NSCLC.

Under 2021 påbörjades en tredje studie för CAN04. Denna fas Ib-studie, kallad CAPAFOUR, utvärderar CAN04 i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för behandling av metastaserande PDAC. CAPAFOUR kommer att inkludera upp till 30 patienter.

Ytterligare två kliniska studier, CESTAFOUR och TRIFOUR, som utvärderar CAN04 i kombination med cellgifter, påbörjades under 2021 då kliniska ansökningar för dessa studier lämnades in. CESTAFOUR är en fas I/II-studie med en korg-liknande design, som kommer att utvärdera CAN04 i kombination med standardbehandlingar för NSCLC, gallgångscancer och tjocktarmscancer. CESTAFOUR kommer att inkludera upp till 165 patienter. TRIFOUR är en fas Ib/II-studie som kommer att utvärdera CAN04 i kombination med carboplatin och gemcitabin i trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TRIFOUR kommer att genomföras i Spanien i samarbete med Spanish Breast Cancer Group, GEICAM, och kommer att inkludera upp till 120 patienter.

För mer information om de kliniska studierna för CAN04, se sektionen om våra kliniska program här.


Översikt över pågående kliniska studier för CAN04.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC-aktivitet, d.v.s. antikroppar som har större förmåga att stimulera immunsystemets mördarceller. Mer information om denna teknologi finns här.

Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG) och tillverkningen sker hos Patheon Biologics BV, en del av Thermo Fisher Scientific.

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienter via intravenös infusion.Generell översikt över tillverkningsprocessen för CAN04.