Våra projekt

CAN04 - Cancer

Preklinisk utveckling

Cantargia har visat att IL1RAP uttrycks på tumörer från flera olika cancerformer och att CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP. CAN04 fungerar både genom att bromsa tumörinflammationen och genom att binda till cancercellerna så att immunsystemets mördarceller stimuleras att döda dessa. Båda dessa effekter studeras i olika cellbaserade modellsystem. Effekter av CAN04 på tumörutveckling och på immunförsvaret studeras också i cancermodeller där också olika kombinationsstrategier med andra läkemedel testas. Studier genomförs för att ytterligare dokumentera egenskaperna hos CAN04 och för att stödja de kliniska studierna. Se våra senaste vetenskapliga publikationer.

Klinisk utveckling

Den första kliniska studien - CANFOUR, som är en kombinerad fas I/ IIa-studie - består av två delar där säkerhet och dosering studerades i den inledande delen, med syftet att finna en lämplig dos att fortsätta med i den andra delen av studien där även tecken på effekter av behandlingen utvärderas utöver säkerheten. Tack vare positiva resultat där vi bland annat visat en mycket god säkerhet och en effekt på biomarkörer, har vi nu gått vidare med fas IIa där CAN04 studeras både som enskilt läkemedel (monoterapi) och i kombination med standardbehandling för respektive indikation. I icke-småcellig lungcancer sker kombinationen med cellgifterna cisplatin och gemcitabin, medans i bukspottkörtelcancer kombineras CAN04 med gemictiabin och nab-paclitaxel.

Under 2020 planerar Cantargia starta en ny studie med CAN04. I den här studien kommer CAN04 kombineras med en s.k. checkpoint inhibitor, dvs den typ av immunterapi som etablerat sig som en del av standardbehandlingen inom t.ex. NSCLC, urinblåsecancer, huvud- och halscancer och malignt melanom.

Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En specifik cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)-aktivitet, dvs antikroppar som har större förmåga att stimulera immunförsvarets mördarceller. Mer information om teknologin finns på www.biowa.com. Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG www.celonic.com) och tillverkningen sker hos Patheon Biologics BV, en del av Thermo Fischer Scientific.

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienterna via intravenös infusion.


CAN10 - autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar

IL1RAP är en intressant måltavla för många sjukdomar även utanför cancerområdet. I vårt CAN10-projekt, utvecklar vi en ny antikropp mot IL1RAP som är skräddarsydd för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Det initiala fokuset ligger på två svåra sjukdomar, systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation (myokardit).

Inom CAN10 projektet, som befinner sig i preklinisk fas, utvecklar vi en antikropp som blockerar samma målmolekyl som CAN04, dvs IL1RAP. IL1RAP har en viktig roll vid inflammatoriska processer där den är nödvändig för att överföra signaler från cytokinerna IL-1, IL-33 och IL-36. Dessa molekyler kan sätta igång inflammation och spelar roll i flera allvarliga autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia har tagit fram antikroppar som genom att binda till IL1RAP kan blockera alla dessa signalvägar samtidigt. Detta innebär att CAN10 har en stor potential för behandling av ett flertal sjukdomar och kan då slå bredare och hårdare än behandling riktad mot de enskilda signalvägarna, har Cantargia valt att initialt rikta in CAN10 mot systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation (myokardit). Dessa sjukdomar kan vara mycket allvarliga och det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar.

Klinisk utveckling

Målsättningen är att kunna starta patientstudier i början på 2022. Studierna kommer att inledas med att fastställa att antikroppen är säker att ges till människa och sedan kommer ytterligare studier att utformas för att på bästa sätt studera verkningsmekanismer och behandlingseffekter.

Tillverkning

Eftersom CAN10 är en antikropp kommer den att tillverkas på liknande sätt som CAN04. En stabil cellinje som producerar antikroppen utvecklas tillsammans med tillverkningsprocessen.

CANxx – IL-1RAP antikroppsplattform

Cantargia var först med att utveckla läkemedel mot IL1RAP och har byggt upp en kunskaps- och teknikplattform inom området. Inom CANxx har Cantargia byggt upp ett stort antikroppsbibliotek med över 100 unika antikroppar som binder till IL1RAP och har olika egenskaper. CANxx ger Cantargia en möjlighet att snabbt utveckla nya antikroppar med egenskaper som är unika och som kan användas för behandling av nya sjukdomar. Vid framtagning av nya läkemedel behövs olika analyser och diagnostik och CANxx är en källa till antikroppar också för sådana ändamål. CANxx befäster Cantargias starka position för framtiden.