Våra projekt

CAN04 - Cancer

Preklinisk utveckling

Cantargia har visat att IL1RAP uttrycks på tumörer från flera olika cancerformer och att CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP. CAN04 fungerar både genom att bromsa tumörinflammationen och genom att binda till cancercellerna så att immunsystemets mördarceller stimuleras att döda dessa. Båda dessa effekter studeras i olika cellbaserade modellsystem. Effekter av CAN04 på tumörutveckling och på immunförsvaret studeras också i cancermodeller där också olika kombinationsstrategier med andra läkemedel testas. Studier genomförs för att ytterligare dokumentera egenskaperna hos CAN04 och för att stödja de kliniska studierna. Se våra senaste vetenskapliga publikationer.

Klinisk utveckling

I den inledande delen (fas I) av den första studien har ett begränsat antal patienter behandlats med CAN04 i syfte att i stegvis ökande doser studera läkemedlets säkerhetsprofil och dess omsättning i kroppen, för att finna en lämplig dos att fortsätta med i den andra delen. Tack vare positiva resultat där vi bland annat visat en mycket god säkerhet och en effekt på biomarkörer, har vi nu gått vidare med fas IIa.

CAN04 ges i fas IIa till ett större antal patienter för att, utöver mer information om läkemedlets säkerhet vid den valda dosen, även utvärdera vilken effekt som uppnås. CAN04 studeras både som enskilt läkemedel (monoterapi) och i kombination med standardbehandling för respektive indikation. I icke-småcellig lungcancer sker kombinationen med cellgifterna cisplatin och gemcitabin, medans i bukspottkörtelcancer kombineras CAN04 med gemictiabin och nab-paclitaxel.

Information om den kliniska studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov - CANFOUR

Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En specifik cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)-aktivitet, dvs antikroppar som har större förmåga att stimulera immunförsvarets mördarceller. Mer information om teknologin finns på www.biowa.com. Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG www.celonic.com) som också tillverkar produkten enligt GMP (Good Manufacturing Practices).

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienterna via intravenös infusion.

CANxx – Autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar

Cantargia befinner sig i preklinisk fas i utvecklingen av en ny antikropp mot IL1RAP med kandidatnamnet CANxx. Utvecklingen sker i samarbete med Panorama Research Inc, ett amerikanskt företag inriktat på antikroppsutveckling. Ett patent inom projektet är redan godkänt av det amerikanska patentverket. Målsättningen är att välja en produktkandidat under 2019.

Samarbetsavtalet skrevs under 2017 och går i korthet ut på att Panorama vidareutvecklar antikroppar genererade av Cantargia så att de får de unika och kraftfulla biologiska och biokemiska egenskaper som krävs för att ta nästa steg i utvecklandet av ett läkemedel. Parallellt med denna utveckling studerar Cantargia de nya antikropparna i olika biologiska modeller för att därigenom ge stöd för vilka sjukdomar där de nya antikropparna har bäst chans att fungera.