CAN04 utveckling

Dubbel effekt mot cancer

Cantargias antikroppsbehandling CAN04 bekämpar cancer både genom att aktivera immunförsvarets mördarceller och genom att blockera signaler som stimulerar tumörtillväxt. IL1RAP-molekylen, målet för Cantargias behandling, återfinns i de flesta vanliga cancerformer vilket medför stor behandlingspotential för flera olika cancersjukdomar. 

Preklinisk utveckling 

Cantargia har visat att IL1RAP uttrycks på tumörer från flera olika cancerformer och att CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP. CAN04 fungerar både genom att bromsa tumörinflammationen och genom att binda till cancercellerna så att immunsystemets mördarceller stimuleras att döda dessa. Båda dessa effekter studeras i olika cellbaserade modellsystem. Effekter av CAN04 på tumörutveckling och på immunförsvaret studeras också i cancermodeller där också olika kombinationsstrategier med andra läkemedel testas. Studier genomförs för att ytterligare dokumentera egenskaperna hos CAN04 och för att stödja de kliniska studierna.

Klinisk utveckling

Den kliniska utvecklingen fokuserar på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och bukspottskörtelcancer. I den första delen av fas I/IIa studien, CANFOUR, studeras säkerhet och dosering, och i den andra delen kommer även effekter av behandlingen att studeras. I den andra delen kommer CAN04 att studeras både som enskilt läkemedel (monoterapi) och i kombination med respektive standardbehandling för både icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.


Tillverkning och kvalitetskontroll

Tillverkning av CAN04 sker i biologiska produktionssystem. En specifik cellinje har licensierats från BioWa Inc. som möjliggör produktion av antikroppar med förstärkt ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)-aktivitet, dvs antikroppar som har större förmåga att stimulera immunförsvarets mördarceller. Mer information om teknologin finns på www.biowa.com. Processen för den industriella tillverkningen har utvecklats av Glycotope Biotechnology GmbH (numera Celonic AG www.celonic.com) som också tillverkar produkten enligt GMP (Good Manufacturing Practices).

CAN04 produceras genom cellodling följt av upprening i flera steg och slutligen fyllning i vialer som distribueras till sjukhusen för användning i den kliniska utvecklingen. CAN04 ges till patienterna via intravenös infusion.

 abild01.jpg#asset:384


abild0sa.jpg#asset:501

Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss