Pressmeddelande

15 mar, 2017  ·  Regulatorisk information

Cantargia publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Cantargia AB:s (”Cantargia”) bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cantargia.com/Investerare/Rapporter.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

Prekliniska studier med CAN04 i icke-småcellig lungcancer presenterades på den internationella vetenskapliga konferensen Protein & Antibody Engineering Summit och resultat som genererats med Cantargias antikroppar i studier i prekliniska modeller av kronisk myeloisk leukemi presenterades på American Society of Hematology i december.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 och serie TO 4 nyttjades till över 98 procent och tillförde Cantargia cirka 24,6 MSEK.

En tredje part lämnade under hösten in en opposition mot det patentgodkännande för antikroppsbehandling av solida tumörer som Cantargia tidigare erhållit från Europapatentverket. Bolaget ser inte att oppositionen har någon grund.

Cantargia och SMS-oncology BV tecknade i december avtal om genomförande av den kommande kliniska fas I/IIa-studien med produktkandidaten CAN04.

Cantargias styrelse beslutade, förutsatt stämmans godkännande, om genomförande av en företrädesemission i januari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Extra bolagsstämma godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, innebärande att Cantargia tillfördes cirka 72,5 MSEK före emissionskostnader. I samband med att prospektet avseende företrädesemissionen offentliggjordes, publicerade Cantargia även viss ny finansiell information vilken finns i prospektet.

Sammanfattning av finansiell information

Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -44 680 (-17 190) kSEK.

Resultatet per aktie* uppgick till cirka -2,14 (-1,27) SEK. 

Soliditeten** uppgick till cirka 78 (89) %. 

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)

Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) kSEK. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 171 (-5 003) kSEK. 

Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,77 (-0,37) SEK. 

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 917 200 aktier per 2016-12-31. Notera att bolaget efter periodens utgång genomfört en nyemission. Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cantargia att uppgå till 32 075 508 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Om inget annat anges beskrivs i parentes ovan motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD

Telefon: 046-275 62 60

E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2017 kl 08.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer. 

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.


wkr0006.pdf