Bolagsinformation

Bolagsbeskrivning

Cantargia AB bedriver utveckling och försäljning av medicinska preparat och rättigheter, äger och förvaltar fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 

Läs mer om bolaget här (PDF)

Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag. Bolagsstyrningen inom Cantargia utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Cantargias bolagsordning, Cantargias interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North samt god sed på aktiemarknaden.


Bolagsordning

Fastställd på årsstämma den 30 maj 2017

§ 1 Firma
Bolagets firma är CANTARGIA AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicinska preparat och rättigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 560 000 kronor och högst 10 240 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c)om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Cantargia AB:s kvittningsemission 2014 och listningsemission 2015 av aktier och teckningsoptioner. 

Se skatteverkets svar:

Revisorer

Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm.

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission är sedan listningsprocessen bolagets Certified Adviser.
Kontakt Certified Adviser:
Sedermera Fondkommission
Adress: Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö
Telefon:
+46(0)40 615 14 10
E-post: ca[at]sedermera.se
Fax: +46(0)40 615 14 11

IR-kontakt

Göran Forsberg, VD
goran.forsberg[at]cantargia.com
+46(0)46 2756260Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss