Cancer

En global utmaning

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna och står för cirka 20 % av dödsfallen i västvärlden. Globalt diagnosticeras årligen 14 miljoner människor med cancer och fler än 8 miljoner dör i sjukdomen [1]. Nya behandlingsmetoder behövs och bland de framväxande terapierna inom immunonkologin har Cantargias CAN04 stor potential.


Trots betydande framsteg i behandling och diagnostik av cancersjukdomar finns fortfarande ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Initialt fokuserar Cantargia sin kliniska utveckling på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och pankreascancer. Cantargia har valt att fokusera på dessa två cancerformer eftersom interleukin-1 har dokumenterats som delaktig i tumörernas utveckling och Cantargias egen forskning visar ett högt uttryck av IL1RAP på tumörer från dessa cancerformer. Det finns även goda förutsättningar att använda produktkandidaten CAN04 som en immunonkologisk plattform för flera cancerformer, däribland leukemi [2,3]. Det är också av stort intresse att utvärdera CAN04 i kombination med andra terapier där verkningsmekanismerna kompletterar varandra.

Lungcancer

Globalt konstaterades 1,8 miljoner nya fall av lungcancer under 2012 [4] och fler än 1,5 miljoner dödsfall till följd av lungcancer. Lungcancer är den cancerform som genererar flest dödsfall och placerar sig som den 5:e vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, COPD och luftvägsinfektioner. Lungcancer är en svårbehandlad cancerform med ett stort medicinskt behov och många patienter. Lungcancer behandlas i första hand med kirurgi tillsammans med strålning eller kemoterapi men även med riktade terapier, exempelvis antikroppar mot PD-1 och PD-L1 som stimulerar immunförsvaret. Överlevnaden efter 5 år är dock fortfarande under 20 %. Lovande resultat har rapporterats från studier på MD Anderson Cancer Center i USA av antikroppar som blockerar interleukin-1 [5]. I studierna har man sett en minskning av inflammatoriska biomarkörer som skulle kunna vara mycket positivt för att bekämpa tumören samt en ökad muskelmassa och en förbättrad livskvalitet hos patienterna. Interleukin-1 har i andra studier också visats spela en viktig roll för spridningen av lungmetastaser [6,7].

Pankreascancer

Pankreascancer kännetecknas av att den är svårbehandlad eftersom den ofta upptäcks sent, när det är svårt att kirurgiskt avlägsna tumören och cancern ofta har spridit sig till andra organ. Pankreascancer drabbar 178 000 människor varje år och kräver 173 000 människoliv [4]. Överlevnaden efter 5 år är ca 7 %. Pankreascancer behandlas med en kombination av flera kemoterapier, men även med strålning och kirurgi då det är möjligt, och det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Pankreascancer är en av de cancersjukdomar där inflammation är en viktig del av tumörens utveckling och där man sett att interleukin-1 spelar en central roll för tumörens tillväxt [8,9].

AML (Akut myeloisk leukemi)

AML är den vanligaste formen av akut leukemi hos vuxna och kännetecknas av en snabb ökning av vita blodkroppar som ansamlas i benmärgen och stör produktionen av normala blodkroppar. Sjukdomsförloppet är snabbt och utan behandling dör patienten inom några månader. Den bakomliggande orsaken till sjukdomen är genetiska skador som i detalj kartlagts på senare år. Under 2014 beräknades cirka 18 000 nya fall i USA med fler än 10 000 dödsfall [10]. De senaste decennierna har det inte gjorts några väsentliga framsteg vid behandling av AML. Cellgifter, som idag är den vanligaste behandlingsformen, kännetecknas av låg effektivitet och allvarliga biverkningar. 

Cantargia och dess grundare har studerat AML [11-14] och visat att IL1RAP uttrycks både på leukemiska stamceller och på de mogna cancercellerna. Cantargia planerar att genomföra kliniska studier av AML, med fokus på verkningsmekanismer och biomarkörer.


Referenser

[1] http://www.who.int/cancer/en/

[2]  Acuner Ozbabacan, S.E. et al. (2014) The Structural Pathway of Interleukin 1 (IL-1) Initiated Signaling Reveals Mechanisms of Oncogenic Mutations and SNPs in Inflammation and Cancer. PLoS Comput Biol 10(2): e1003470. doi:10.1371/journal.pcbi.1003470

[3] Dinarello, C.A. (2010) Why not treat human cancer with interleukin-1 blockade? Cancer Metastasis Rev 29:317-329. Doi 10.1007/s10555-010-9229-0

[4] Globocan 2012 http://globocan.iarc.fr/

[5] Hong, D.S. et al. (2015) Xilonix, a novel true human antibody targeting the inflammatory cytokine interleukin-1 alpha, in non-small cell lung cancer. Invest New Drugs 33:621–631DOI 10.1007/s10637-015-0226-6

[6] Wang et al. (2014) IL-1b-Mediated Repression of microRNA-101 Is Crucial for Inflammation-Promoted Lung Tumourigenesis Cancer Res; 74(17)

[7] Carmi, Y. et al. (2011) Microenvironment-Derived IL-1 and IL-17 Interact in the Control of Lung Metastasis J Immunol 186:3462-3471; doi: 10.4049/jimmunol.1002901

[8] Wörmann, S.A. et al. (2014) The immune network in pancreatic cancer development and progression. Oncogene. Jun 5;33(23):2956-67. doi: 10.1038/onc.2013.257.

[9] Tjomsland V. et al. (2011) Interleukin 1α Sustains the Expression of Inflammatory Factors in Human Pancreatic Cancer Microenvironment by Targeting Cancer-Associated Fibroblasts Neoplasia. 13(8):664-75.

[10] http://www.cancer.org/acs/grou...

[11] Järås M, et al. (2010) Isolation and killing of candidate chronic myeloid leukemia stem cells by antibody targeting of IL-1 receptor accessory protein. PNAS 107(37) 16280-16285; doi:10.1073/pnas.1004408107

[12] Askmyr et al. (2013) Selective killing of candidate AML stem cells by antibody targeting of IL1RAP Blood 121: 3709-3713

[13] Ågerstam, H. et al. (2015) Antibodies targeting human IL1RAP (IL1R3) show therapeutic effects in xenograft models of acute myeloid leukemia PNAS 112 (34) 10786-10791; doi:10.1073/pnas.1422749112

[14] Ågerstam H, et al. (2016) IL1RAP antibodies block IL1-induced expansion of candidate CML stem cells and mediate cell killing in xenograft models. Blood (prepublished 12/9-2016); doi: 10.1182/blood-2015-11-679985Om du har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss